Ban lãnh đạo | MCC Group
Ông Phan Thanh Dũng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Quốc Tịch: Việt Nam

Thành viên hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Chánh văn phòng

Giám đốc Khối phát triển dự án

Giám đốc khối Martech

Giám đốc Khối Tài chính - Đầu tư

Phó Giám đốc Học viện AMC

Giám đốc khối Quản lý dự án

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

Đối tác