Ban lãnh đạo | MCC Group
Ông Phan Thanh Dũng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Quốc Tịch: Việt Nam

Thành viên hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Giám đốc Khối phát triển dự án

Chánh văn phòng

Giám đốc khối Martech

Phó Giám đốc Học viện AMC

PHÓ GIÁM ĐỐC KHỐI TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

Đối tác