Ban lãnh đạo | MCC Group
Ông Phan Thanh Dũng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Quốc Tịch: Việt Nam

Thành viên hội đồng quản trị

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính

Phó Tổng Giám Đốc

Thành viên HĐQT

Ban giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Chánh văn phòng

Giám đốc Khối phát triển dự án

Giám đốc khối Kinh doanh

Phó Giám đốc khối Martech

Giám đốc Khối Tài chính - Đầu tư

Phó Giám đốc thường trực Học viện AMC

Phó Giám đốc Học viện AMC

Đối tác