Đại hội cổ đông | MCC Group

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thương niên 2020

15/05/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo 2019 của HĐQT Công ty cổ phần đầu từ MCC.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn đầu từ MCC.

3. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu từ MCC.

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

5. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

Toàn văn Nghị quyết này đã được nhất trí thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên - 2020 tổ chức tại Hà Nội với 100% cổ đông có mặt tán thành (Có các văn bản kèm theo).

Tải tài liệu tại đây

Đối tác