Công ty thành viên | MCC Group
Chi nhánh miền Nam - Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư MCC
Công ty CP Kinh doanh BĐS MCCLand
Công ty cổ phần thương mại điện tử MCC
Công ty TNHH MTV Học viện đào tạo và tư vấn kinh doanh AMC
Công ty CP QLN Tài sản và Khai thác nợ toàn cầu
Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ DG
Công ty TNHH MTV MCC MEDIA Việt Nam
Công ty CP Newtown Hùng Sơn
Công ty CP AKIE Việt Nam
Công ty CP Công nghệ Hypernet

Đối tác